Centrul de Resurse Juridice anunță concurs public pentru contractarea unei companii care să efectueze auditul Asociației și a proiectelor implementare de aceasta. Durata contractului este de trei ani, iar perioada de timp auditată este de 21 de luni, de la 1 martie 2022 până la 31 noiembrie 2023.

Asociația implementează până la șase proiecte anual, cu o valoare totală a intrărilor de fonduri în medie pentru ultimii trei ani de 550.000 dolari SUA. Rapoartele de Activitate ale CRJM sunt disponibile aici.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în termenii și condițiile concursului, care pot fi consultați aici, și în baza contractelor de prestare a serviciilor semnat între părți pentru perioada solicitată.

Precizăm că situațiile Financiare, care vor include fluxul de încasări și plăți ale CRJM pentru fiecare exercițiu financiar încheiat,  vor fi întocmite de Asociație în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/15.12.2017, Standardele Naționale de Contabilitate (SNC), Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, aplicabile în Republica Moldova și cu Politicile Contabile ale Asociației.

NOTĂ! Conținutul Situațiilor Financiare sau extrase din acestea pot fi făcute publice de către CRJM fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Oferta de participare la concurs trebuie expediată prin e-mail la: applications@crjm.org până la data de 17 octombrie 2022, ora 10.00 și va include:

  1. Descrierea companiei ofertante și datele de contact (denumirea companiei ofertantului, date și persoana de contact, adresa electronică);
  2. Licența pentru activitatea de audit (copia);
  3. Experiența în auditarea organizațiilor necomerciale cu prezentarea portofoliului de clienți din ultimii 3 ani;
  4. CV-ul actualizat al echipei care va fi implicată nemijlocit în auditarea Asociației și copia certificatului de calificare a Auditorului responsabil în auditarea Asociației;
  5. Referințele (datele de contact) de la colaborările din ultimii 3 ani.  Prin depunerea dosarului, compania ofertantă consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate;
  6. Perioada propusă de efectuare a auditului;
  7. Oferta financiară cu indicarea prețului în USD, inclusiv TVA, pentru fiecare serviciu de audit separat, conform p. III Obiectul Auditului. În cazul Auditului general al Asociației se va indica prețul pentru fiecare an în parte (3 ani consecutivi); Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate;
  8. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Toate condițiile concursului, inclusiv  metoda de evaluare și criteriile de selecție pot fi găsite la linkul următor.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la oferta selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ex. 101 sau la adresa de e-mail: aurelia.celac@crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
NOUTĂȚI RECOMANDATE